zapis o vysledku voleb

Zařazen do: , Vystaveno od: 2018-10-09 - Vystaveno do: 2018-11-09

vysledky voleb do zastupitelstva